ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Η Λευκή Κουντούρη – Καρατζιώλη, ο Ιωάννης Κουβάτας, ο Σταύρος Χατζής και ο Αθανάσιος Βλάχος ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Δ. Νασίκα αντιδήμαρχοι με θητεία από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου
Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου έχοντας υπόψη τις αντίστοιχες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και

1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με θητεία από 01-07- 2022 έως 31-12-2023, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ, την Δημοτική Σύμβουλο κα Κουντούρη – Καρατζιώλη Λευκή του Θεοδώρου, και της μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ι. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ημοτολογίου, ∆ημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.

- την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
- τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ημάρχου στη ∆ημοτική Ενότητα Φερών.
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
- τη λειτουργία των ΚΕΠ.

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.
- τη λειτουργία του προγράμματος ∆ιαύγεια.
- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ ́ αυτόν εκ μέρους του ∆ημάρχου.
- τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.page2image1357872352 page2image1357872640

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κουβάτα Ιωάννη του Δημητρίου, και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ι. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

ΙΙ. Την εποπτεία του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

-του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
-του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων
-του γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
-την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
-την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
-την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ ́ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
-τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικής και

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χατζή Σταύρο του Αθανασίου, και του μεταβιβάζει:

Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

- τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραμιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
- την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου.

- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ ́ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
- τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΙΙ. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών.

-μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου. -εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βλάχο Αθανάσιο του Ιωάννη, και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

- την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
- την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

- τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
- την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
- τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.
- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ ́ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
- τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΔΩ