ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ. Γεωργαντάς σε Ζ. Μακρή: Θετικός για την χρηματοδότηση 965.000€ της αγροτικής οδοποιίας του Ν. Πηλίου

Γ. Γεωργαντάς σε Ζ. Μακρή: Θετικός για την χρηματοδότηση 965.000€ της αγροτικής οδοποιίας του Ν. Πηλίου

Συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή υπέβαλε προς αξιολόγηση, στο μέτρο 4, υπομέτρο 4.3., δράση 4.3.4., την χρηματοδότηση της πράξης µε τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΛΕΩΝ, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΣΗΠΙΑΔΟΣ & ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ", κωδ. ΟΠΣΑΑ 0035992271, συνολικού προϋπολογισμού 465.000€ και                                                                                                 της πράξης µε τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΛΕΩΝ & ΑΦΕΤΩΝ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ", κωδ. ΟΠΣΑΑ 0035992073, συνολικού προϋπολογισμού 500.000€.

Με την έγκριση αυτών των πράξεων πρόκειται να πραγματοποιηθούν μελέτες για να γίνουν επεμβάσεις σε υφιστάμενες αγροτικές οδούς, αφενός  της Τοπικής Κοινότητας Αργαλαστής της ∆ηµοτικής Ενότητας Αργαλαστής, της Τοπικής Κοινότητας Μηλίνας της ∆ημοτικής Ενότητας Σηπιάδος και της Τοπικής Κοινότητας Τρικερίου της ∆ημοτικής Ενότητας Τρικερίου, αφετέρου των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Γεωργίου Νηλείας και Καλών Νερών της ∆ημοτικής Ενότητας Μηλεών και των Τοπικών Κοινοτήτων Καλαµακίου και Λαµπινούς της ∆ημοτικής Ενότητας Αφετών, του ∆ήµου Νοτίου Πηλίου προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύκολη και ασφαλής προσπελασιµότητά τους. 

Ειδικότερα, στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις βελτίωσης, που αφορούν σε εκσκαφές για την διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης οδοστρώματος, την διάνοιξη τάφρων και έργων απορροής των όµβριων υδάτων, την κατασκευή επενδεδυµένων τάφρων, την κατασκευή οδοστρωσίας µε τις κατάλληλες στρώσεις υπόβασης µεταβλητού πάχους και στρώσεις βάσης καθώς και την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας για:

-την αγροτική οδό σύνδεσης θέσης "Καλογριά" µε Αγ. Σώστη, της ∆.Ε. Αργαλαστής, μήκους 1.070,00m και µέσου πλάτους 3,00m.

-την αγροτική οδό σύνδεσης Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου "Μηλίνα – Προµύρι" µε θέση "Κυδωνιές", της ∆.Ε. Σηπιάδος, μήκους 1.900,00m και µέσου πλάτους 3,50m.

-την αγροτική οδό σύνδεσης θέσης "Κουκορούτζο" µε παραλία "Καβούλια", της ∆.Ε. Τρικερίου, μήκους 980,00m και µέσου πλάτους 4,00m.  την αγροτική οδό σύνδεσης κυριότερου κοινοτικού δρόµου "Αγ. Γεώργιος Νηλείας – Άνω Γατζέα (µέσω Αγ. Τριάδας)" µε τον οικισµό "∆ιορέµατα", της ∆.Ε. Μηλεών, μήκους 940,00m και µέσου πλάτους 4,00m.

-την αγροτική οδό σύνδεσης κοιµητηρίου Καλών Νερών µε Αγ. Μαρίνα, της ∆.Ε. Μηλεών, μήκους 640,00m και µέσου πλάτους 3,00m.

-την αγροτική οδό σύνδεσης οικισµών Καλαµακίου - Λαµπινούς, της ∆.Ε. Αφετών, μήκους 2.800,00m και µέσου πλάτους 3,50m. 

Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε στην κ. Μακρή ότι, δεδομένης της ωριμότητας των προτάσεων αλλά και της σπουδαιότητάς τους οι υπηρεσίες του θα εξετάσουν, θετικά και ενδελεχώς, και τις δύο προτάσεις γιατί με την εκτέλεσή τους θα γίνει ευκολότερη η πρόσβαση των αγροτών των περιοχών αυτών στα κτήματά τους αλλά και ταχύτερη και ασφαλέστερη η μεταφορά των προϊόντων παραγωγής τους. Εάν, τυχόν κριθεί αναγκαίο, θα ζητήσουν συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης να είναι ταχύτερο. 

Η κ. Μακρή, αφού ευχαρίστησε, θερμά, τον κ. Γεωργαντά για την κατανόηση του ζητήματος, τόνισε ότι οι ως άνω παρεμβάσεις, συντονισμένες και στοχευμένες, θα αποτελέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη και τον περαιτέρω αγροτικό εκσυγχρονισμό των συγκεκριμένων περιοχών του Δήμου Νοτίου Πηλίου.