ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γηροκομείο Βόλου: Προκηρύσσει τις θέσεις όσων αρνούνται να εμβολιαστούν

Θέσεις νοσηλευτών, γενικών καθηκόντων και μαγείρων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
Γηροκομείο Βόλου: Προκηρύσσει τις θέσεις όσων αρνούνται να εμβολιαστούν

Την ειλημμένη απόφασή της υλοποιεί η διοίκηση του Γηροκομείου Βόλου, αναφορικά με την προκήρυξη θέσεων, από την στιγμή κατά την οποία το υπάρχον προσωπικό αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμό, παρά το γεγονός ότι υπήρξε διασπορά του ιού της πανδημίας στο ίδρυμα και παρά το ότι υπήρξαν και θάνατοι ηλικιωμένων τροφίμων, οι οποίοι ήταν πλήρως εμβολιασμό, όπως άλλωστε το σύνολο των ηλικιωμένων που διαμένουν στο Γηροκομείο, όπως αναφέρει το ertnews.gr

Η διοίκηση του ιδρύματος είχε κάνει γνωστή τη θέση της ότι θα προχωρούσε στην πλήρωση των θέσεων, όσων εργαζομένων αρνούνταν τον εμβολιασμό, οπότε σήμερα και για να αντιμετωπίσει την κατεπείγουσα κατάσταση, προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων νοσηλευτών, γενικών καθηκόντων και μαγείρων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:

1) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

2) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία περί την υπηρεσία, αδικήματα κατά των ηθών, παράβαση καθήκοντος, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

3) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

4) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

5) Να είναι ανεπίληπτου διαγωγής κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ

1) Απαραίτητο δίπλωμα βοηθού νοσοκόμου διετούς φοιτήσεως αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον βεβαιούμενης διετής προϋπηρεσίας.

2) Ελάχιστη ηλικία το 25ο έτος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ

Απαραίτητο δίπλωμα σχολής μαγειρικής δημόσιας ή ιδιωτικής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1 )Απαραίτητο το απολυτήριο λυκείου.

2) Ελάχιστη ηλικία το 25ο έτος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στέλνουν την αίτηση τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς με απόδειξη στη διεύθυνση:

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ – Γηροκομείου 59 Βόλος ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: girovolou@gmail.com ή στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης, Γηροκομείου 59 Βόλος.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Παρασκευή 13 Αυγούστου και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 13/08/2021 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης, Γηροκομείου 59 Βόλος ή από το Γραφείο Πόλεως του Ιδρύματος που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου με Τοπάλη στο Βόλο, στις ώρες από 10:00 -13:00μμ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν :

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού.
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας
  • Συστατικές επιστολές
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων και των εγγράφων -τίτλων που προσκομίζονται
  • Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

πηγή: ertnews.gr