ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

"ΟΧΙ" στο Αιολικό Πάρκο στα Κανάλια είπε το Δημοτικό Συμβούλιο

Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου στην επικείμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην ορεινή περιοχή των Καναλίων και Κεραμιδίου - Τι συζητήθηκε για τις διαφιλονικούμενες εκτάσεις αλλά και την κλιμάκωση και τη μορφή του αγώνα από εδώ και πέρα
"ΟΧΙ" στο Αιολικό Πάρκο στα Κανάλια είπε το Δημοτικό Συμβούλιο

Αναλυτικά, η παρουσίαση της απόφασης

Αρνητική  γνωμοδότηση  για την επικείμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου 25 ανεμογεννητριών (80MW), στα Άνω Κανάλια και το δάσος Καναλίων. (Σχετική η 5759/2-7-2021 αίτηση του δημοτικού συμβούλου κου Χρήστου Μωραϊτη).                                                                                                              

Στο Βελεστίνο, σήμερα την  2α   Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα  19:00   ,  συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου , σε Τακτική με Τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση , (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αριθµό 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αριθµό 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) , ύστερα από την υπ. αριθ. 6424 / 29-07-2021  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το  2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  ενημέρωσε το σώμα ότι:  

Το Παρόν θέμα -  για το οποίο έχει κατατεθεί η 5759/2-7-2021 σχετική αίτηση  από τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Χρήστο Μωραϊτη -  είναι από Αναβολή, από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ας Ιουλίου 2021 , προκειμένου να προηγηθούν  οι συγκεντρώσεις των κατοίκων στις Κοινότητες Καναλίων και  Κεραμιδίου  και προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις από τα Συμβούλια των ανωτέρω Κοινοτήτων, σχετικά με την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου 25 ανεμογεννητριών στα δάση Καναλίων και Κεραμιδίου. 

Ήδη έχουν γίνει δύο συγκεντρώσεις των κατοίκων στα  Κανάλια και  στο Κεραμίδι  και έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις  των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καναλίων και Κεραμιδίου. 

 Στο  Δημοτικό Συμβούλιο , έχουν κατατεθεί , για το παρόν θέμα ,  οι παρακάτω Αποφάσεις των  Κοινοτήτων Καναλίων και Κεραμιδίου:

  • Η 5 / 2-7-2021 Απόφαση της Κοινότητας Καναλίων , με την οποία:

«Προτείνει και εισηγείται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου,  Να λάβει ΑΡΝΗΤΙΚΗ Απόφαση για  την επικείμενη εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου 25 Ανεμογεννητριών (800MW), στα Άνω Κανάλια και το δάσος Καναλίων , για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν στην εισήγηση της παρούσας απόφασης

  • Η 11 / 21-7-2021  Απόφαση της Κοινότητας Καναλίων , με την οποία:

«Προτείνει ξανά και εισηγείται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου,  Να λάβει ΑΡΝΗΤΙΚΗ Απόφαση για  την επικείμενη εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου 25 Ανεμογεννητριών (800MW), στα Άνω Κανάλια και το δάσος Καναλίων.

  • Η 12 /21-7-2021 Απόφαση της Κοινότητας Καναλίων, με την οποία :

 «Προτείνει και εισηγείται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου Την έγκριση της πρότασης του Τ.Σ. που ζητά να αναλάβει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου , την νομική κάλυψη ενεντίον της ενδιαφερόμενης εταιρείας που θέλει να εγκαταστήσει αιολικό πάρκο (800MW), στα Άνω Κανάλια και στο δάσος Καναλίων .

  • Η 13 /21-7-2021 Απόφαση τα Κοινότητας Καναλίων, με την οποία :

«Προτείνει και εισηγείται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου Την έγκριση της πρότασης του Τ.Σ. που ζητά να λάβουν θέση επίσημα οι βουλευτές , όλων των κομμάτων , για το θέμα της εγκατάστασης αιολικού πάρκου (800MW) στα  Άνω Κανάλια και στο δάσος Καναλίων . 

  • Η 3 / 29-7-2021 Απόφαση της Κοινότητας Κεραμιδίου, με την οποία:

«Εισηγείται και προτείνει :  Ο Δήμος μας  Να λάβει ΑΡΝΗΤΙΚΗ Απόφαση για  την επικείμενη εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου  στην περιοχή ιδιοκτησίας της πρώην Κοινότητας Κεραμιδίου (θέση «Κάπιστα»), για όλους τους λόγους που αναφέρονται και αναλύθηκαν στην εισήγηση της  παρούσας απόφασης . 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κο  Χρήστο Μωραϊτη , ο οποίος ανέφερε ότι έχει καταθέσει στο δημοτικό συμβούλιο την παρακάτω αίτηση:

«Παρακαλώ για άμεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου δια της κατεπείγουσας διαδικασίας με θέμα «Συζήτηση και γνωμοδότηση για την επικείμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου 25 ανεμογεννητριών (80MW) στα Άνω Κανάλια και το δάσος Καναλίων».

 Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα πραγματοποιηθεί σε φιλονικούμενη έκταση μεταξύ του δήμου Ρήγα Φεραίου και της Ιεράς Μονής Φλαμουρίου  έκταση της οποίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει οριστικοποιηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει ήδη υπογράψει σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης με την Ιερά Μονή Φλαμουρίου. Αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την δημοτική αρχή για υποβολή αντίρρησης του έργου τότε στην ουσία όχι μόνο γίνονται αποδεκτά τα σχέδια της εταιρείας αλλά και εγκρίνεται η φιλονικούμενη έκταση ως μοναστηριακή έκταση της Μονής Φλαμουρίου.

Το συγκεκριμένο έργο έχει λάβει Άδεια Παραγωγής από την ΡΑΕ και βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία λήγει τις 16/7/2021».

Ο κος Μωραίτης αναφέρθηκε στο παραπάνω αίτημά του , στην διαμάχη που υφίσταται με τη Ιερά Μονή Φλαμουρίου και ζήτησε πληροφορίες για τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει εκ μέρους του Δήμου καθώς και αν έχουν δηλωθεί από το Δήμο Ρήγα Φεραίου στο Κτηματολόγιο οι διαφιλονικούμενες εκτάσεις.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι για τις δηλώσεις των ανωτέρω εκτάσεων στο Κτηματολόγιο, η Πρόεδρος  Καναλίων κα Φάκκα, είναι σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο κος Μαργαρίτης Μπαρτζιάλης είπε ότι η μείζονα μειοψηφία  έχει Αρνητική θέση για την εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου 25 ανεμογεννητριών , στα δάση Καναλίων και Κεραμιδίου.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κος Απόστολος Παπαϊωάννου , δήλωσε την Αρνητική θέση της ελάσσονος μειοψηφίας   και ακόμη ότι πρέπει άμεσα να αντιδράσουμε στην εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου , στα δάση Καναλίων και Κεραμιδίου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κεραμιδίου , αναφέρθηκε στην συγκέντρωση των κατοίκων και στην Απόφαση της Κοινότητας Κεραμιδίου  και στην Κάθετα Αρνητική Απόφαση για την εγκατάσταση του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου.

 Ο δημοτικός σύμβουλος κος Πανομμάτης Κωνσταντίνος  ρώτησε για τη δήλωση των διαφιλονικούμενων δημοτικών  εκτάσεων στο Κτηματολόγιο , ζήτησε να δηλωθούν στο Κτηματολόγιο και τέλος δήλωσε ότι είναι κάθετα αντίθετος , με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στα δάση Καναλίων και Κεραμιδίου.

Ο Δήμαρχος κος Δημήτριος Νασίκας , είπε ότι είναι ξεκάθαρες οι Αρνητικές θέσεις των δύο Κοινοτήτων  Καναλίων και Κεραμιδίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος κος Δημήτριος  Παλληκάρης  δήλωσε ότι  όπως και όλοι οι κάτοικοι των Καναλίων και Κεραμιδίου , είναι κάθετα αντίθετος στις Αναμογεννήτριες.

Ο δημοτικός σύμβουλος κος Μπαρτζιάλης είπε  ότι δεν υπάρχει καμία θετική φωνή και όλοι έχουν εκφραστεί Αρνητικά στην εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών  στην περιοχή.

Ο  δημοτικός σύμβουλος κος Κουσκουρίδας είπε ότι αν υπάρχει συμφωνητικό της Ιεράς Μονής Φλαμουρίου , με την εταιρεία για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών τότε η Μονή , έχει δηλώσει και τα κτήματα στο Κτηματολόγιο και πρέπει να τα διεκδικήσουμε .

Ο Δήμαρχος κος  Δημήτριος Νασίκας , ανέφερε ότι το συμφωνητικό που υπάρχει μεταξύ της Ιεράς Μονής Φλαμουρίου και της εταιρείας , αφορά την εγκατάσταση  τριών ανεμογεννητριών , σε εκτάσεις που είναι επίσημα εκτάσεις της Ιεράς Μονής Φλαμουρίου.

Στη συνέχεια πρότεινε να λάβουμε Απόφαση ότι Δεν επιθυμούμε να εγκατασταθούν Ανεμογεννήτριες στα εδάφη μας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Γεώργιος Παπαδάμ, είπε ότι πρέπει να λάβουμε  Ομόφωνη Απόφαση, ότι δεν επιθυμούμε την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην περιοχή μας και να δούμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν , για τις διαμαρτυρίες εκ μέρους μας.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κος Απόστολος Παπαϊωάννου είπε ότι παντού υπάρχουν αντιδράσεις για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών.

Ο Δήμαρχος κος Δημήτριος  Νασίκας , πρότεινε να κατατεθούν από όλους εγγράφως προτάσεις,  για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τον αγώνα που θα κάνουμε, μέχρι 15-9-2021 , προκειμένου να είμαστε παρόντες στην επόμενη ημέρα. Εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου είναι και  θέμα της Τοπικής Κοινωνίας ότι είμαστε Όλοι Ενάντια στην εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών .

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κος Γεώργιος Παπαδάμ , πρότεινε να ληφθεί Ομόφωνη Απόφαση, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στους Αρμόδιους  Φορείς , οι οποίοι θα δώσουν τις  Άδειες για την εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών .

Ο Δήμαρχος κος Δημήτριος Νασίκας  είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μια Ομόφωνη Απόφαση, αλλά  πρέπει να δούμε και τη μορφή του αγώνα που θα κάνουμε .

Ο δημοτικός σύμβουλος  κος Μπαρτζιάλης , είπε ότι όλοι συμφωνούν με την Αρνητική θέση για τις ανεμογεννήτριες , αλλά για τη μορφή του αγώνα, να γίνουν ενέργειες και πιο σύντομα από την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κος Γεώργιος Παπαδάμ, είπε ότι  σε ένα αγώνα ξεκινάμε κλιμακωτά, όπως μας έχει δείξει η εμπειρία από προηγούμενες περιπτώσεις.  

Τέλος πρότεινε να έχουμε Ομόφωνη Απόφαση, στην οποία θα αναφέρεται ότι λέμε ΟΧΙ στην εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στα δάση Καναλίων και Κεραμιδίου και γενικά στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου και  να συγκροτηθεί  Επιτροπή Αγώνα , για τη διαμαρτυρία μας .

Ο Δήμαρχος κος Νασίκας ανέφερε ότι η διαφιλονικούμενη έκταση, δεν εμπλέκεται στις Ανεμογεννήτριες.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κος Απόστολος Παπαϊωάννου  είπε ότι η δική μας Αρνητική θέση, σαν Δημοτικό Συμβούλιο , πρέπει να είναι Καθαρά δική μας θέση και όχι σύμφωνα με τις αρνητικές αποφάσεις των Κοινοτήτων Καναλίων και Κεραμιδίου.

Ο  Πρόεδρος κος Γεώργιος Παπαδάμ είπε ότι με την απόφασή μας ,  συμφωνούμε  και με το όχι των Κοινοτήτων.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω , τις αποφάσεις των Κοινοτήτων Καναλίων και Κεραμιδίου και τις εισηγήσεις που αναφέρονται παραπάνω,  τις διατάξεις  του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006,   και μετά από διαλογική συζήτηση,

Το Δημοτικό Συμβούλιο , αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω , τις αποφάσεις των Κοινοτήτων Καναλίων και Κεραμιδίου και τις εισηγήσεις που αναφέρονται παραπάνω,  τις διατάξεις  του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006,   και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  • ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ την επικείμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου 25 ανεμογεννητριών (80MW), στα Άνω Κανάλια και το δάσος Καναλίων, καθώς και γενικά  κάθε άλλη εγκατάσταση αιολικού πάρκου ανεμογεννητριών, στην περιφέρεια του Δήμου Ρήγα Φεραίου .
  • Η παρούσα απόφαση (μαζί με τις αποφάσεις των Κοινοτήτων Καναλίων και Κεραμιδίου) , να κατατεθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς που θα χορηγήσουν τις άδειες, για την εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών, καθώς και σε όλους τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του Νομού Μαγνησίας .
  • Οι αναφερόμενες στην Εισήγηση Αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καναλίων και Κεραμιδίου, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης.
  • Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες .