ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας

Η εκμίσθωση θα γίνει με χαμηλό τίμημα 5€ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση και για ξηρικές καλλιέργειες
Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας

Στις 22 Φεβρουαρίου 2021, στην εφαρμογή "Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ", η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigis-menu θα αναρτηθούν προς παραχώρηση χρήσης 524 αγροτεμάχια εμβαδού 20-25 στρεμμάτων περίπου το κάθε ένα στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας, οι οποίες βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας (235 τεμάχια) και Μαγνησίας (271 τεμάχια), όπως αυτά εμφαίνονται στην παραπάνω διαδικτυακή εφαρμογή.

Η εκμίσθωση θα γίνει με χαμηλό τίμημα 5 € το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4061/2012 όπως ισχύει), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση,για ξηρικές καλλιέργειες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης. Τα αγροτεμάχια θα παραχωρηθούν για πέντε (5) έτη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η  Μαρτίου 2021.

Στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ., υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Η εφαρμογή στοχεύει στην διασφάλιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και στην άμεση εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων αναφορικά με την ενοικίαση δημόσιας γεωργικής γης. Οι ενδιαφερόμενοι, με χρήση των κατάλληλων επιλογών, μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους και να βλέπουν τα μόρια τους αλλά και τα διαθέσιμα αγροτεμάχια στην περιοχή που ενδιαφέρονται.

Η γη θα διανεμηθεί σε επαγγελματίες αγρότες ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, σε ανέργους εγγεγραμμένους στα αρχεία του ΟΑΕΔ και σε νέους έως 35 ετών πτυχιούχους γεωτεχνικής σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής με ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά άτομο [συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει σήμερα (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει] καθώς επίσης και σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών.

Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά, ενώ `προτεραιότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων – τροφίμων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» της οικείας περιφέρειας, με βάση το στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται.

πηγή: ΕΡΤ Βόλου