ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη για 10 γυμναστές από τον Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να προσλάβει 10 γυμναστές με ωριαία αποζημίωση και για διάστημα έως 8 μήνες, η προκήρυξη των οποίων έγινε με ανάρτηση στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στις 9 Οκτωβρίου
Προκήρυξη για 10 γυμναστές από τον Δήμο Βόλου

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να ασχοληθούν για την υλοποίηση των Προγραμμάτων "Άθλησης για Όλους" περιόδου 2020-2021.

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται, ένα άτομο στην ειδικότητα της κολύμβησης, δύο άτομα στην ειδικότητα Αθλητισμός & γυναίκα, ένα άτομο στην ειδικότητα Ρυθμική & Ενόργανη γυμναστική, ένα άτομο στην ειδικότητα της άσκησης στην τρίτη ηλικία, δύο άτομα στο Ειδικό πρόγραμμα "Άσκησης στις φυλακές", ένα άτομο στην άσκηση ατόμων με αναπηρία, ένα άτομο στην άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις κι ένα άτομο στην άσκηση νέων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή του και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (athlitismos@doepap.gr), είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία της Διεύθυνσης Αθλητισμού είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.ΠΑ.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ),  Διεύθυνση Αθλητισμού, Μεταξουργείο (Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως ) Νέα Ιωνία-Βόλος Τ.Κ 38446 τηλ επικοινωνίας 2421071770. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09.00 π.µ. έως τις 13.00 µ.µ. Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

H προκήρυξη  είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα www.doepap.gr

πηγή: EΡΤ Βόλου