ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δήμος Ρήγα Φεραίου: Πρόσληψη καθηγητή πληροφορικής με ειδίκευση στην Ρομποτική

Την πρόσληψη ενός εκπαιδευτικού ΠΕ Πληροφορικής (Ειδίκευση στην Ρομποτική) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης, ο οποίος θα απασχολείται στα ΚΔΑΠ αποφάσισε το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ρήγα Φεραίου
Δήμος Ρήγα Φεραίου: Πρόσληψη καθηγητή πληροφορικής με ειδίκευση στην Ρομποτική

Η κατάθεση αιτήσεων ξεκινά από αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, Βελεστίνο Μαγνησίας - Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – ΤΚ 37500, απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ρήγα Φεραίου που ασκεί την υπηρεσία του ΝΠΔΔ κ. Κωνσταντίνο Αθ. Γιάτσιο (τηλ. επικοινωνίας: 24253-50213).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.