ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνθετικό στερεό καύσιμο θα παράγει μονάδα στη Β’ ΒΙΠΕ - Αίτημα για αδειοδότηση λειτουργίας κατέθεσε η εταιρεία

Αδειοδότηση λειτουργίας ζητεί μονάδας μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και συγκεκριμένα η Volos Recycling Center A.E., που πρόκειται να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου
Συνθετικό στερεό καύσιμο θα παράγει μονάδα στη Β’ ΒΙΠΕ - Αίτημα για αδειοδότηση λειτουργίας κατέθεσε η εταιρεία

Από την Θεσσαλία (e-thessalia.gr)

Οι συσχετιζόμενες δραστηριότητες με τη Volos Recycling Center Α.Ε. είναι η Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε. και η εταιρεία GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES Α.Ε, που επίσης εδρεύει στη ΒΙΠΕ. Η Volos Recycling Center θα παραλαμβάνει από αυτές μέρος των παραγόμενων αποβλήτων τους, για χρήση στην παραγωγική διαδικασία ως πρώτες ύλες. Τα κύρια ρεύματα αποβλήτων που θα παραλαμβάνει η Volos Recycling Center Α.Ε. από τη Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε., είναι τα υπολείμματα τεμαχισμού είτε από πακέτα scrap προερχόμενα από την εγκατάσταση μύλου άλεσης παλαιοσιδήρου – scrap (SHREDDER). Επιπλέον, στη Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε. προκύπτει και υπόλειμμα μηχανικής επεξεργασίας, από το μηχάνημα καθαρισμού scrap (LABEA), το οποίο αρχικά θα υφίσταται μαγνητικό διαχωρισμό για την απομάκρυνση των μεταλλικών και των ανόργανων υλικών στις εγκαταστάσεις της GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES Α.Ε., και στη συνέχεια θα παραλαμβάνεται από τη Volos Recycling Center A.E. για περαιτέρω διαχείριση.

Η δραστηριότητα αφορά στη λειτουργία μονάδας μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων για την ανάκτηση μετάλλων και την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών με σκοπό την εμπορική διάθεση. Θα επεξεργάζεται μεταλλικά και μη μεταλλικά απορρίμματα για τη μετατροπή τους σε δευτερογενή πρώτες ύλες. Συγκεκριμένα, η λειτουργία της δραστηριότητας αφορά στην αξιοποίηση υπολειμμάτων τεμαχισμού και μηχανικής επεξεργασίας οχημάτων και υπολειμμάτων από καθαρισμό scrap, την αξιοποίηση υλικών από ΚΔΑΥ και υλικών συσκευασίας και μεταχειρισμένων ελαστικών. Το τελικό προϊόν της δραστηριότητας θα είναι συνθετικό στερεό καύσιμο και άλλα τελικά προϊόντα όπως σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά και αδρανή υλικά. Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της δραστηριότητας θα ανέρχεται σε 17.000 tn με μέγιστη ημερήσια τους 67 tn/ημέρα.

Ως προς τον βαθμό όχλησης, η υπό μελέτη εγκατάσταση κατατάσσεται στη δραστηριότητα "Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους με ή χωρίς παραγωγή απορριμματογενούς ανακτώμενου στερεού καυσίμου (SRF ή RDF)" στην οποία κατατάσσεται ως μέσης όχλησης, για εγκατεστημένη ισχύ ≥ 50 tn/ημ. εισερχόμενων αποβλήτων.

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αναμένεται να παραχθούν: Συνθετικό στερεό καύσιμο με κωδικό ΕΚΑ 19 12 10 και 19 12 12 (καύσιµα απόβλητα (καύσιµα προερχόµενα από απορρίµµατα), μεταλλικό υλικό (σιδηρούχα και μη σιδηρούχα) με κωδικό ΕΚΑ 19 12 02 και 19 12 03, • πλαστικά με κωδικό ΕΚΑ 19 12 04 και ποσότητα αδρανών υλικών με κωδικό ΕΚΑ 19 12 09.

  • Το συνθετικό στερεό καύσιμο θα διατίθενται σε εγχώριες και ξένες εταιρείες (τσιμεντοβιομηχανίες, ασβεστοποιοίες, κεραμοποιίες, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.) για αξιοποίηση ως εναλλακτικό καύσιμο.
  • Το μεταλλικό υλικό θα διατίθενται σε χαλυβουργίες και μεταλλουργίες ενώ τα αδρανή υλικά θα διατίθενται σε εταιρείες όπου θα τα επεξεργάζονται μαζί με σκωρίες για την παραγωγή υλικού βάσεων υποβάσεων.

Η εταιρεία Volos Recycling Center Α.Ε., θυγατρική της GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES Α.Ε., εδρεύει εντός της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, σε μισθωμένο οικόπεδο έκτασης 5.863,77 m2 , που αποτελεί ιδιοκτησία της Χαλυβουργίας Ελλάδος Α.Ε.. Πριν την εγκαθίδρυση της Volos Recycling Center Α.Ε., το οικόπεδο μισθωνόταν στην εταιρεία GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES Α.Ε., η οποία λειτουργούσε μέρος των παραγωγικών διαδικασιών της. Η GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES Α.Ε. συνεχίζει τη λειτουργία της σε διαφορετική τοποθεσία εντός του ευρύτερου οικοπέδου της Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της Χαλυβουργίας Ελλάδος Α.Ε.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης θα είναι περίπου 1.275.000 €. Το συνολικό κόστος αναλύεται σε 1.075.000 € για αγορά νέων μηχανημάτων και 250.000 € για την αποξήλωση των υπαρχόντων μηχανημάτων και την τοποθέτηση του συνόλου των μηχανημάτων.