ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι νέοι αντιδήμαρχοι - Δύο αλλαγές στο σχήμα της Δημοτικής Αρχής

Παραμένουν στο αξίωμά τους οι Νίκος Πρίντζος και Βασιλική Παπανικολάου - Επιπλέον αρμοδιότητες στον Δημήτρη Παλληκάρη - Επανέρχεται ως αντιδήμαρχος ο Ευάγγελος Γιαννακός, νέο πρόσωπο ο Χρήστος Μακεδών αντί των Χρήστου Παπαρούνα και Ιωάννη Παπαϊωάννου
Οι νέοι αντιδήμαρχοι - Δύο αλλαγές στο σχήμα της Δημοτικής Αρχής

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στον Δήμου Ρήγα Φεραίου για την περίοδο 2-9-2020 έως 1-9-2021.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας ευχήθηκε στους αντιδημάρχους που ορίστηκαν, καλή δύναμη στη συνέχιση των καθηκόντων τους και δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα τους στο έργο που θα επιτελέσουν προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Από την πλευρά τους οι ορισθέντες αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν το Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό τους και δεσμεύτηκαν  πως θα εκπληρώσουν με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας τα καθήκοντά τους, ενισχύοντας το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ –Παιδείας –Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Πρίντζος του Ιωάννη με αρμοδιότητες:

I. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 

- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

- τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Φερών.

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.

- τη λειτουργία των ΚΕΠ.

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

- τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους   των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

II. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων Παιδείας – δια βίου Μάθησης- Πολιτισμού και Αθλητισμού

-το σχεδιασμό  και μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού.

-τη διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

-την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών  εγκαταστάσεων

(δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Δημότη, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γιαννακός Ευάγγελος του Δημητρίου με αρμοδιότητες:

Ι. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

ΙΙ. Την εποπτεία του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

  • του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
  • του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων
  • του γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού

με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

- τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

  • την αντιμετώπιση και υλοποίηση των αιτημάτων και προτάσεων των δημοτών για διοικητικές διαδικασίες και υποδομές του Δήμου.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος, κ. Βασιλική Παπανικολάου-Χατζοπούλου του Νικολάου με αρμοδιότητες:

I. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

- τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

- την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.

- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

- τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 ΙΙ. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών.

  • μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου.
  • εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Χρήστο Μακεδών του Ιωάννη, με αρμοδιότητες:

  • I. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

- την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας

- την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

- τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

- την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

  • τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης, προστίθενται στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κ. Δημήτριο Παλληκάρη με θητεία από 1-7-2020 έως 31-12-2023, επιπλέον αρμοδιότητες:

- καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραμιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Πρίντζος του Νικολάου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.