ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Τέσσερα άτομα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη έργου στη Νέα Αγχίαλο - Έως 14 Μαΐου οι αιτήσεις
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας
Προσλήψεις 1.074 ατόμων προγραμματίζονται σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας να ανακοινώνει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου "Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας" του έργου: "Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος - Βόλος" και για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω e-mail στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου efamag@culture.gr της ΕΦΑ Μαγνησίας.

Κατ’ εξαίρεση και σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Αθανασάκη 1, 38001 Βόλος, υπόψη της Ευαγγελίας Τσοβίλη και της Ευφροσύνης Μπαρλά, με τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210 25349 και 24210 76278.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων πρέπει να αποσταλεί εντός προθεσμίας δέκα ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 5 Μαΐου έως 14 Μαΐου).