ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Παρέα στην Υπέρεια Κρήνη

Νεαροί του Βελεστίνου στη γεμάτη νερό Υπέρεια Κρήνη στα τέλη της δεκαετίας του `60
Παρέα στην Υπέρεια Κρήνη

Εικονίζονται από τα δεξιά: Κ. Τσαπράζης, Απ. Παπαζήσης, Ευ. Ντόντος, Τ. Νασίκας, Ευ. Μπομπότης. 

Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Ευάγγελου Ντόντου.