ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμός για Αναπλάσεις, Συντήρηση Πλατειών - Παιδικών Χαρών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Βελεστίνου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – Βελεστίνο, Τ.Κ. 37500) την 27/08/2019 ημέρα Τρίτη
Διαγωνισμός για Αναπλάσεις, Συντήρηση Πλατειών - Παιδικών Χαρών

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο "Αναπλάσεις – Συντήρηση Πλατειών – ΚΧ Παιδικών Χαρών Δήμου Ρήγα Φεραίου" με ΑΔΑΜ 19PROC005429373 προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους Τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.