ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσληψη παιδαγωγού στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού Βελεστίνου
Πρόσληψη παιδαγωγού στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 στο Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου», που εδρεύει στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως την εντοπίσαμε, ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου», πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ. 37500, Βελεστίνο Μαγνησίας, υπόψη κου Κωνσταντίνου Αθ. Γιάτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2425350213 & 6930077288).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
●Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο
φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher),
σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την
υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της
χρονικής περιόδου 2023-2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47217/19-05-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ
3418/τ. Β΄/20-05-2023), ως ισχύει.