ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νομικό Πρόσωπο: Δείτε τις ειδικότητες για προσλήψεις με δίμηνες συμβάσεις

Νομικό Πρόσωπο: Δείτε τις ειδικότητες για προσλήψεις με δίμηνες συμβάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), 2μηνης διάρκειας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, βάσει της υπ’ αριθ. 19/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού Πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων & έκτακτων αναγκών των υπηρεσιών του (Παιδικοί Σταθμοί & ΚΔΑΠ), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι, όπως προβλέπει το άρθρο 82 του Ν.5003/2022, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος για όσους υποψηφίους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Απαιτούμενο τίτλο σπουδών.

  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ.Β ́/11-4- 2012) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β ́/8-10-2012) του Υπουργείου Υγείας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, έως την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 12:00, στα γραφεία του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Βελεστίνο (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – ΤΚ 37500, ισόγεια αίθουσα Δημαρχείου Βελεστίνου, τηλ. 2425350213 & 6930077288).

Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πιο διαβασμένα