ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προειδοποιούν για επικίνδυνες συνέπειες των πυρκαγιών οι επιστήμονες της Μαγνησίας

Ανάγκη προτεραιοποίησης συστηματικών ελέγχων στα ακόλουθα πεδία: Αέρια ρύπανση, ρύπανση εδάφους, ρύπανση υδάτων, τροφική αλυσίδα, επιμολύνσεις ως συνέπεια εκρήξεων, ζητούν οι Επιστημονικοί Φορείς
Προειδοποιούν για επικίνδυνες συνέπειες των πυρκαγιών οι επιστήμονες της Μαγνησίας

 

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων της Μαγνησίας εκφράζουν την οδύνη τους για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, την απώλεια ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, υποδομών παραγωγικών δραστηριοτήτων και λοιπών ακινήτων, καθώς και την καταστροφή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος,  ως συνέπεια της πρόσφατης πυρκαγιάς που έπληξε περιοχές εντός των διοικητικών ορίων των Δήμου Βόλου, Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού.

Οι ενδεχόμενες αστοχίες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων αποτελεσματικής αντιμετώπισης των συνεπειών της πυρκαγιάς αποτελούν κρίσιμο ζήτημα, που πρέπει να αξιολογηθεί με πληρότητα από τους συναρμόδιους πολιτειακούς φορείς, όχι μόνο στο επίπεδο αναζήτησης ευθυνών, αλλά κυρίως στο επίπεδο υιοθέτησης νέων εργαλείων πρόληψης και αποτροπής/περιορισμού των συνεπειών αντίστοιχων φαινομένων φυσικών καταστροφών, που είναι απολύτως βέβαιο ότι θα βιώνουμε με μεγαλύτερη συχνότητα στο προσεχές μέλλον, ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Η αρωγή της Πολιτείας στους πληγέντες από τις συνέπειες της πυρκαγιάς (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα επιμολύνσεων) πρέπει να είναι άμεση και κατά το δυνατόν πλήρης.

Στο παρόν στάδιο – λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε πυρκαγιά εκλύει τοξικούς και άλλους επιβαρυντικούς για την υγεία ρύπους, οι οποία ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δύναται να ενσωματωθούν σε έδαφος, νερό και τροφική αλυσίδα, καταλήγοντας στον άνθρωπο, με προφανείς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους για την δημόσια υγεία και ασφάλεια του πληθυσμού - οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων της Μαγνησίας επισημαίνουν την ανάγκη προτεραιοποίησης συστηματικών ελέγχων στα ακόλουθα πεδία:

ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Έλεγχοι ώστε να κατηγοριοποιηθούν ανά περιοχή οι επιβαρύνσεις από τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ2,5 και ΡΜ10) και οι προσροφημένοι σε αυτά ρύποι (ενδεικτικά βαρέα μέταλλα). Παράλληλα κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθούν άμεσα να γίνουν έκτακτες μετρήσεις στην ευρύτερη πληγείσα περιοχή, με στόχο την αποτίμηση των συνεπειών της πυρκαγιάς σε επίπεδο αέριας ρύπανσης και την ενδεχόμενη ανάγκη υιοθέτησης προληπτικών μέτρων προστασίας κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Έλεγχοι για την ενδεχόμενη ρύπανση εδάφους εξαιτίας της πυρκαγιάς στις πληγείσες περιοχές, λαμβανομένου υπόψη ότι τα αιωρούμενα σωματίδια με όλους τους τοξικούς ρύπους που έχουν εκλυθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας καταλήγουν στο έδαφος. Οι σχετικοί έλεγχοι πρέπει να αφορούν στις ακόλουθες – τουλάχιστον – ουσίες: Βαρέα μέταλλα, διοξίνες, φουράνια, PCB  και PAHs, ώστε να εντοπιστεί η συγκέντρωση και η διασπορά τους.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Έλεγχος των επιφανειακών και υπογείων υδάτων για τις παραμέτρους: Βαρέα μέταλλα, διοξίνες, φουράνια, PCB  και PAHs ώστε να εντοπιστεί η τυχόν συγκέντρωση και διασπορά τους στον κύκλο του νερού.

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Έλεγχοι στα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα που προέρχονται από τις πληγείσες περιοχές, καθώς οι παραγόμενοι ρύποι από την πυρκαγιά δύνανται να επηρεάσουν φυτικούς και ζωικούς ιστούς, δηλαδή να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και να καταλήξουν στον άνθρωπο.

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΚΡΗΞΕΩΝ

Έλεγχοι διερεύνησης της τυχόν ύπαρξης. του είδους των ρύπων και της τυχόν  διασποράς τους από τα υπολείμματα και τα θραύσματα των εκρήξεων στην αποθήκη Καράμπα. Η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να εξεταστεί, πέραν από το κλιμάκιο των πυροτεχνουργών του Ε.Σ., και από αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου για πιθανούς επιμολυντές, τόσο στο μανδύα της έκρηξης όσο και στις γύρω περιοχές.

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας

Οι συνυπογράφοντες 

Κωνσταντίνος Λάμπρος

Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας

Χρήστος Στρατηγόπουλος

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου

Χρήστος Βενέτης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Παύλος Σταμόπουλος

Πρόεδρος Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Αικατερίνη Κλάρα

Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας
Αθανασία Καπούλα

Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ιωάννης Κόνσουλας

Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας

Κωνσταντίνος Ματσιόλης
Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας & Αλμυρού

Στέργιος Γούναρης

Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας

Ένωσης Ελλήνων Χημικών

 
Αργύρης Περιστερόπουλος 
Γενικός Γραμματέας Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών