ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Πέντε υδρονομείς προσέλαβε η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Ρήγα Φεραίου, για τις δημοτικές ενότητες Αγίου Γεωργίου, Καναλίων, Κερασιάς, Βελεστίνου και Κεραμιδίου.

Είχε προηγηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος από τη ΔΕΥΑΡΦ στην οποία συμμετείχαν και υπέβαλαν αιτήσεις μόνο πέντε άτομα.

Οι υδρονομείς είναι υπεύθυνοι κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται για την άρδευση.

Η ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται από την 1η Μαΐου έως την 15η Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες απαιτήσουν σε οποιαδήποτε Τοπική Κοινότητα την έναρξη της αρδευτικής περιόδου νωρίτερα της 1ης Μαΐου ή και παράταση της αρδευτικής περιόδου μετά την 15η Σεπτεμβρίου, αυτό μπορεί να γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου κατόπιν εισήγησης των Τοπικών Συμβουλίων. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος έναρξης και λήξης των ποτισμάτων, γνωστοποιείται από το Δήμο με ανακοινώσεις και θα τηρείται υποχρεωτικά από όλους.

Σε περίπτωση που επιβάλλεται περιορισμός κατανάλωσης για οποιοδήποτε λόγο (ανομβρία, προστασία υδροφόρου ορίζοντα κλπ.) μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρξει μείωση των ωρών λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου καθώς επίσης και ορισμός ανώτατου ορίου κατανάλωσης ανά στρέμμα καλλιεργήσιμης έκτασης.

Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) τη διανομή του νερού θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια.

Κάθε παραγωγός που θέλει να κάνει χρήση του αρδευτικού δικτύου πρέπει να υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στον αρμόδιο υδρονομέα της Τοπικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το αγροτεμάχιο που θα αρδευτεί.

Πηγή - Ταχυδρόμος