ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 165.000 ευρώ
Ανοιχτός Διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης & επισκευής των Σχολείων α ́θμιας και β ́θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου, που είναι τα παρακάτω:

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΔΩ 

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι κάτωθι:

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ: Αποκατάσταση οροφής αιθούσης από τζατμά με γυψοσανίδα σε αίθουσα του Δημοτικού σχολείου και Ανακατασκευή τουαλετών μαθητών, σκυροδέτηση τμήματος αύλειου χώρου, επιδιόρθωση στέγης από κεραμίδια .

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ- ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ: Συντήρηση υδρορροών συντήρηση τουαλετών.

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΑΕΡΙΝΟΥ: Αποκατάσταση οροφής αιθούσης από τζατμά με γυψοσανίδα, αποκατάσταση επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών του Δημοτικού σχολείου, μόνωση δώματος τουαλετών Νηπιαγωγείου, τοποθέτηση σιδηρών κουφωμάτων στις τουαλέτες του Δημοτικού, προμήθεια και τοποθέτηση ενός ζεύγους γκολπόστ 5Χ5 στον αύλειο χώρο του Σχολείου.

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ: Συντήρηση τουαλετών, βάψιμο κτιρίου.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ: Αποκατάσταση – συντήρηση επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου, προμήθεια και τοποθέτηση υδρορροής σε οριζόντιο τμήμα της στέγης/ τοποθέτηση κάθετων υδρορροών, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας , για την απορροή των ομβρίων.

Δημιουργία γηπέδου μπάσκετ στον αύλειο χώρου του σχολείου με την ανακατασκευή του δαπέδου, την τοποθέτηση βιομηχανικού σκυροδέματος και την Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket με τελική επίστρωση χυτή ελαστική , ακρυλική, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή επένδυση, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκιάστρου στον αύλειο χώρο του σχολείου επιφανείας 4,50*7,00μ.

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ: Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, αποκατάσταση τμήματος περίφραξης page2image752117072 page2image752117504

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: Κατασκευή νέων τουαλετών στον προαύλειο χώρο του σχολείου, αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων σχολείου όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, λόγω της διόγκωσης τους, αντικατάσταση τριών εξωτερικών κουφωμάτων με έγχρωμα κουφώματα αλουμινίου και διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες. Η απόχρωση των κουφωμάτων θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, ενώ η αξία του χρώματος περιλαμβάνεται, ανακατασκευή λεβητοστασίου, τοποθέτηση γυψοσανίδων τοίχων, συντήρηση υφιστάμενης περίφραξης και κατασκευή νέας, αποκατάσταση μαρμάρινων στηθαίων, τοποθέτηση υδρορροών στο βόρειο κτίριο, διαμόρφωση του αύλειου χώρου με σκυρόδεμα.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ: αποξήλωση ελαστικής μεμβράνης στη κελυφοειδή διατομή του Γυμναστηρίου – καθαρισμός αυτής, καθαρισμός υδροροών, αποκατάσταση μόνωσης, με ασφαλτόπανο ,αποκατάσταση κατεστραμμένων πλακιδίων στο εσωτερικό του Γυμναστηρίου. Συντήρηση τουαλετών

Σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα θα γίνει έλεγχος σιδηρών, αλουμινένιων & ξύλινων κατασκευών, ηλεκτρικών & υδραυλικών δικτύων, έλεγχος / αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, έλεγχος τουαλετών, έλεγχος /εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας, καθώς και προμήθεια λουκέτων θυρών αιθουσών που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 07/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. (άρθρο 18 της διακήρυξης). Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 14/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. (άρθρο 18 της διακήρυξης)