ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τη προμήθεια απορριμματοφόρου

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τη προμήθεια απορριμματοφόρου

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτριος Νασίκας προκηρύσσει ότι, ο Δήμος θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τον ν.4412/2016 και την Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m³» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των  165.000,00€  με Φ.Π.Α και η έκταση της σύμφωνα με την 52/2022 μελέτη της Τ.Υ.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να ανοίξετε τα αρχεία:

ΜΕΛΕΤΗ. με ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με ΑΔΑ

211-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ part 1

211-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ part 2

211-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ part 3

211-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ part 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ part 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ part 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ part 3